Danışma Kurulu Hakkında

Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Danışma Kurulu 5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanununun 19 ve 20 nci maddelerinde; 18/04/2007 tarihli ve 26497 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Yönetmeliğinin 117 ve 118 inci maddelerinde düzenlenmiştir.

 Danışma Kurulu; denetimli serbestlik, yardım ve koruma hizmetlerine ilişkin olarak danışma organı niteliğinde görev yapmaktadır.  Danışma Kurulunun başkanı Bakanlık Müsteşarı, başkan vekili Bakanlık müsteşar yardımcısıdır. Bakanlık Müsteşarının bulunmadığı zamanlarda Danışma Kuruluna, Bakanlık müsteşar yardımcısı başkanlık eder.

 Danışma Kurulu; her takvim yılında en az bir defa, Bakanlık Müsteşarının uygun göreceği tarihte toplanır. Başkan, gerekli gördüğü hâllerde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir. Toplantıda alınan tavsiye kararları tutanağa bağlanır ve kurul üyelerince imzalanır. Muhalif üye karşı oy yazısı yazar. Kararlar ilgili kurum ve kuruluşlara iletilir.

 Danışma Kurulunun toplantılarına Kurul üyeleri dışındaki kişi ve kurumların temsilcileri gündeme göre katılımcı olarak davet edilebilir.

Danışma Kurulunun yazı işleri hizmetleri Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce yürütülür.