DENETİMLİ SERBESTLİK İLE İLGİLİ MAKALELER

    

                                        | Makale |                                                                                    | Yazar Adı |

Denetimli Serbestlik Hala Mümkün müdür?

 

                                     Küresel Bakış Çeviri Dergisi, Yıl 4, S. 12, Ocak 2014 s. 11-39

Dr. Hakan A. YAVUZ  Süleyman ÖZAR

Türkiye'de Denetimli Serbestlik Mümkün müdür? Dünü Bugünü ve Yarınıyla Türk Ceza Adalet Sisteminde Denetimli Serbestlik

 

                Türkiye'de Denetimli Serbestlik 10. Yıl Uluslararası Yaklaşımlar Sempozyumu,

                                                       08-10 Aralık 2015 İstanbul, Bildiri Kitabı s. 15-23

Dr. Hakan A. YAVUZ

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kurumunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Çerçevesinde Değerlendirilmesi  

Adalet Dergisi, Sayı. 48,  (s. 183/188) 

2014

Dr. Hüseyin TURAN

Denetimli Serbestliğin Türk Ceza Adalet Sistemindeki Tarihsel Gelişim Süreci

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı. 100,  s. 317-342, Mayıs-Haziran 2012

Dr. Hakan A. YAVUZ

Denetimli Serbestliğin Ortaya Çıkışı ve Karşılaştırmalı Hukuktaki Gelişim Süreci

Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Sayı. 66, s. 75-89,

 Şubat 2012

Dr. Hakan A. YAVUZ

Denetimli Serbestliğin Türk Ceza Adalet Sistemi İçerisindeki Genel Görünümü Üzerine

Adalet Dergisi, Sayı. 42,  s. 58-76

Ocak 2011

Dr. Hakan A. YAVUZ

Cezaevine Girme Sıklıklarına Göre Suçlular: Karşılaştırmalı Bir Araştırma

 

e-Journal of New World Sciences Academy, Volume: 5, Number: 4, 2010

Doç.Dr.

Zahir KIZMAZ

Sokakta Çalışan Yaşayan Çocuklar ve Suç-Diyarbakır Örneği,

 

Electronic Journal of Social Sciences, C.9 S.32 (269-311) ISSN:1304-0278 Spring-2010 V.9 Is.32, 2010

Doç.Dr.

Zahir KIZMAZ

Rıfat BİLGİN

Cezaevine Din ve Suç Cezaevinde Hükümlü Bulunan Bazı Suçluların Dindarlık Durumları

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Eylül, s.16,  2010

Doç.Dr.

Zahir KIZMAZ

Hapis Cezasının Konutta Çektirilmesinde Yeni Dönem Denetimli Serbestlik

Adalet Dergisi Sayı: 32, Eylül 2008

Vehbi Kadri KAMER

Adli Kontrol

 Adalet Dergisi Sayı: 32, Eylül 2008

Murat ÖZEN

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Adalet Dergisi Sayı: 31, Mayıs 2008

M. Ramazan AKSOY

Ceza Adalet ve İnfaz Sistemi İçinde Denetimli Serbestlik Sisteminin Önemi

Adalet Dergisi Sayı: 31, Mayıs 2008

Vehbi Kadri KAMER

Tutuklamanın Alternatifi Olarak Adli Kontrol Kurumu

Adalet Dergisi Sayı: 29, Eylül 2007

Hüsamettin BİNİCİ

Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar

Adalet Dergisi Sayı: 27, Ocak 2007

Necati MERAN

Yeni Türk Ceza Kanununda Cezaların Ertelenmesi

Adalet Dergisi Sayı: 26, Eylül 2006

Dr. Haluk ÇOLAK

Uğurtan ALTUN

Denetimli Serbestlik Kavramının Yaptırım Teorisi ve Penolojik Bakımdan Tahlili ile Pozitif Hukukumuzdaki Düzenlemeler                  

Adalet Dergisi Sayı: 25, Mayıs 2006

Dr. Haluk ÇOLAK  Uğurtan ALTUN

Denetimli Serbestlik Yardımı ve İnsancıl Ceza Yargısı

 

Suç Politikası, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 5, 2006

Prof.Dr.Heinz SCHÖCH

Çeviren:Araş. Gör. Pınar BACAKSIZ

Kriminolojide Yeni Yönelimler: Bütünleşik Suç Kuramları II

 

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 16 Sayı:1, 2006

Doç.Dr.

Zahir KIZMAZ

Okullardaki Şiddet Davranışının Kaynakları Üzerine Kuramsal Bir Yaklaşım

 

Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:30, Sayı:1, 2006

Doç.Dr.

Zahir KIZMAZ

Ceza veya Kriminal Yaptırımın Suç Oranları Üzerindeki Caydırıcı Etkisi,

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 7 Sayı:2, 2005

Doç.Dr.

Zahir KIZMAZ

Din ve Suçluluk: Suç Teorileri Açısından Kuramsal Bir Yaklaşım

 

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 15 Sayı:1, 2005

Doç.Dr.

Zahir KIZMAZ

Tahliye Öncesi ve Sonrası Hükümlüye ve Eski Hükümlüye Yardım

 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. Cilt: V, Sayı: 1-2, Ankara 2003, s.112-143 Haziran-Aralık 2001

Doc.Dr.

Cumhur ŞAHİN